සුභ උපන්දිනයක් Photoshop!!!


ඔන්න Adobe Photoshop ඉපදිලා අවුරුදු 20ක් වෙනවලු දැන්.

මතක සටහනක් (Adobe Tv හි ඉදිරිපත්කල)

Adobe Photoshopහි විස්තර දැන්ගන්න

Facebook   මෙතනින් යන්න

1 comment: