සැඟවුනු XP වැඩසටහන්

1. Clipboard Viewer = clipbrd.exe
2. Dr Watson = drwtsn32.exe (දොස් සෙවීමේ උපාංගය)
3. DirectX diagnosis = dxdiag.exe (විනිශ්චය/අත් හදාබැලීම් DirectX, video & sound cards ගැන)
4. IExpress Wizard = iexpress.exe
5. Volume Control = sndvol32.exe
6. System Configuration Editor = sysedit.exe - ප්රවේශමෙන්
7. Syskey = syskey.exe (ආරක්ෂිත XP ගිණුම් ගබඩාව - ප්රවේශමෙන් )
8. System configuration = msconfig.exe (පාලනය කරන්න ආරම්භක වැඩසටහන්)
9. gpedit.msc = පාලනය කරන්න කන්ඩායම් ප්රතිපත්ති සහ අවසර

No comments:

Post a Comment