නොමිලේ ලබාගන්න Panda Cloud Antivirus 1.0
නොමිලේ ලබාගන්න පුලුවන් වයිරස් ගාඩ් එකක් හොයනවානම් මෙන්න Panda Cloud Antivirus Free Edition 1.0 . හැබැයි මේ සදහා හොද වේගවත් අන්තර්ජාල පහසුකමක් තිබිය යුතු වෙන බව කියනවා.

"Panda Cloud Antivirus" is based on new cloud computing concept in which services are provided over Internet. This new antivirus scans files through Internet which makes it very light on system resources. It also doesn't need regular updating of virus definitions as it automatically updates the virus definitions in the cloud (remote server) and scans your files using those latest virus definitions.No comments:

Post a Comment