වින්ඩෝස් 8 2012 දී.........


ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇතිනෙ කලින් දවසක මම Windows 8 සිහිනයක් ගැන කිව්වා. ඔන්න Windows 8 2012 දී එනවා කියලා "Stephen Chapman" @ Microsoft Kitchen කියනවා. එයා Windows roadmap එකේ කියලා තියනවා 2012 දී Windows 8 ඒමට නියමිතයි කියලා. තව දුරටත් ඔහු සදහන් කරන්නේ අවුරුදු 3කවත් gap එකක් තියන්නත් බලාපොරොත්තු වෙනවලු.
මේ ගැන වැඩි විස්තර මෙතනින් ලබාගන්න

No comments:

Post a Comment