ගිණි නරියා වේගවත් කරගන්න..


යූ.ආර්.එල් URL බාර් එකේ about:config යනුවෙන් ටයිප් කර Enter කරන්න.

පහත සදහන් සෙටින්ස් වල අගයන් පහත ආකාරයට වෙනස් කරගන්න(අදාල තැන ඩබල් ක්ලික් කිරීමෙන්).

browser.tabs.showSingleWindowModePrefs – true

network.http.max-connections – 48

network.http.max-connections-per-server – 16

network.http.max-persistent-connections-per-proxy – 8

network.http.max-persistent-connections-per-server – 4

network.http.pipelining – true

network.http.pipelining.maxrequests – 100

network.http.proxy.pipelining – true

network.http.request.timeout – 300

මීට අමතරව ඕනෑම තැනක රයිට් ක්ලික් කර පත සෙටින්ස් හදාගන්න.

NEW -> Integer එය නම් කරන්න “nglayout.initialpaint.delay” එහි අගය “0” කරන්න.

No comments:

Post a Comment