වෙබ් සයිට් දෙකක් ගැනයිGmail Accounts දෙකක් තියෙනවානම් Skype , Yahoo , MSN වැනි සියලුම Accounts වලින් ලොග් වෙලා ඉන්න පුලුවන් වෙබ් සයිට් එකක් තමා මේක Google Talk වගේ Software එකක්ද මේ සයිට් එකට ගිහින් බා ගන්න පුලුවන්.

රතු Facebook?????????????
Facebook සමාන තවත් වෙබ් සයිට් එකක්

Download Facebook Chat

http://www.ziddu.com/download/5333333/Facebook_Chat.exe.html

No comments:

Post a Comment