සිංහලෙන් වින්ඩෝස් විස්ටා.....?


කෙටි විස්තරය

Windows Vista භාෂා අතුරු මුහුණත් ඇසුරුම (LIP) මගින් Windows Vistaහි බහුල ලෙස භාවිත වන සරීයයන් සඳහා අඩ වශයෙන් දේශීයකරණය වූ පරිශීලක අතුරු මුහුණතක් සපයයි.

Windows Vista සඳහා වූ Windows Vista භාෂා අතුරු මුහුණත් ඇසුරුම (LIP) මගින්, Windows Vistaහි බහුල ලෙස භාවිත කෙරෙන සරි සඳහා අඩවශයෙන් දේශීයකරණය වූ පරිශීලක අතුරු මුහුණතක් සපයයි. LIP ස්ථාපනයෙන් පසු, විශාරද තුළ වූ පෙළ, සංවාද කොටු, මෙනු, උදව් සහ සහාය මාතෘකා, සහ පරිශීලක අතුරු මුහුණතෙහි තිබෙන වෙනත් අයිතම, LIP භාෂාවෙන් දැක්වෙනු ඇත. පරිවර්තනය නොවුණු පෙළ Windows Vistaහි මූල භාෂාවෙන් පවතිනු ඇත. නිදසුනක් ලෙස, Windows Vistaහි ස්පාඤ්ඤ සංස්කරණයක් ඔබ මිලදී ගෙන, කැටලැන් LIPයක් ස්ථාපනය කළේ නම්, සමහරක් පෙළ ස්පාඤ්ඤ භාෂාවෙන් පවතිනු ඇත. ඔබට LIP එකකට වඩා ස්ථාපනය කළ හැකිවේ, එනිසා පරිගණකයෙහි එක් එක් පරිශීලකයන්ට ඔවුන් කැමති භාෂාවකින් පරිශීලක අතුරු මුහුණ දැක්වීමට හැකිවේ.


වැඩි විස්තර සදහා පහත ලින්ක්ස් අනුගමනය කරන්න

http://www.microsoft.com/en/lk/default.aspx

http://www.microsoft.com/srilanka/Office2007InSinhala.aspx#Summary

http://www.microsoft.com/srilanka/WindowsVistaInSinhala.aspx#Summary

No comments:

Post a Comment