ඔබේ පරිගණකයටත් TweakNow 2009

ඔබේ පරිගණකයේ සෑම ආකාරයකම විස්තර ලබාගන්න මෙම මෘදුකාංගයෙන් පුලුවන. ඊට අමතරව තවත් වැදගත් utilities කිහිපයකින්ද මෙය සමන්විත වෙනවා. එම වැඩසටහන් අතර..

Autoshutdown

Registry cleaner

Virtual Desktop

CD auto run වැඩසටහන් වේ.

තවද motherboard, processor, video card, memory, hard disk and network යනාදියෙද විස්තර ලබාගත හැකියි. පහත රූප සටහන් වලින් වැඩි විස්තර දක්වා ඇත.


මෙය මෙතනින් ලබාගන්න. HOME PAGENo comments:

Post a Comment