තවත් වටින කියන මෘදුකාංග..

මේවා නොමිලේ ලබාගන්න පුලුවන් මෘදුකාංග.

Super AntiSpyware

මෙය ඔත්තුකාර වැඩසටහන් සොයන මෘදුකාංගයක්.

මෙහි විශෙශාංග රැසකින් සමන්විතයි. මෙම වැඩසටහන ගැන පහත දක්වලා තියෙන පින්තූර වලින් බලාගන්න පුලුවන්.


මෙතනින් බාගන්න

Portable IObit Security 360

මේ තියෙන්නේ පෝටබල් වයිරස් ගාඩ් එකක්.මෙතනින් බාගන්න(Home Page)

No comments:

Post a Comment