වීඩියෝ එකකට සාරාංශගත පිංතූරයක් ලබාගන්න පුලුවන් ක්‍රමයක්...
වීඩියෝ එකකට සාරාංශගත පිංතූරයක් ලබාගන්න පුලුවන් ක්‍රමයක් තමා මේක. මම මෙය කලේ SMplayer කියන player එකෙන් මේක නොමිලේ ලබාගන්න පුලුවන්. ඉහත ආකාරයේ පිංතූරයක් ලබාගැනීමට අදාල වීඩියෝව play කර video --> preview යන්න.

SMplayer මෙතනින් ලබාගන්න


No comments:

Post a Comment