පොදු ෆයිල් ආකාරයන්.. Common File Types

බහුලව භාවිතාවන පොදු ෆයිල් ආකාරයන් කිහිපයක කෙටි විස්තරයක්. මේ ගැන දැනගෙන ඉන්න එක හොදයිනෙ ඒ හින්දා බ්ලොග් එකටත් දාන්න හිතුනා. ෆයිල් ආකෘතියට අනුව...
වැඩි විස්තර අදාල ෆයිල් එක්ස්ටෙන්ෂන් එක ක්ලික් කර ලබාගත හැක,

Text Files

.docMicrosoft Word Document
.docxMicrosoft Word Open XML Document
.logLog File
.msgMail Message
.pagesPages Document
.rtfRich Text Format File
.txtPlain Text File
.wpdWordPerfect Document
.wpsMicrosoft Works Word Processor Document

Data Files

.123Lotus 1-2-3 Spreadsheet
.accdbAccess 2007 Database File
.csvComma Separated Values File
.datData File
.dbDatabase File
.dllDynamic Link Library
.mdbMicrosoft Access Database
.ppsPowerPoint Slide Show
.pptPowerPoint Presentation
.sdbOpenOffice.org Base Database File
.sqlStructured Query Language Data
.vcfvCard File
.wksMicrosoft Works Spreadsheet
.xlsMicrosoft Excel Spreadsheet
.xlsxMicrosoft Excel Open XML Document
.xmlXML File

Image Files

.pctPicture File

Raster Image Files

.bmpBitmap Image File
.gifGraphical Interchange Format File
.jpgJPEG Image File
.pngPortable Network Graphic
.psdPhotoshop Document
.pspPaint Shop Pro Image File
.thmThumbnail Image File
.tifTagged Image File

Vector Image Files

.aiAdobe Illustrator File
.drwDrawing File
.dxfDrawing Exchange Format File
.epsEncapsulated PostScript File
.psPostScript File
.svgScalable Vector Graphics File

3D Image Files

.3dmRhino 3D Model
.dwgAutoCAD Drawing Database File
.plnArchiCAD Project File

Page Layout Files

.inddAdobe InDesign File
.pdfPortable Document Format File
.qxdQuarkXPress Document
.qxpQuarkXPress Project File

Audio Files

.aacAdvanced Audio Coding File
.aifAudio Interchange File Format
.iffInterchange File Format
.m3uMedia Playlist File
.midMIDI File
.midiMIDI File
.mp3MP3 Audio File
.mpaMPEG-2 Audio File
.raReal Audio File
.wavWAVE Audio File
.wmaWindows Media Audio File

Video Files

.3g23GPP2 Multimedia File
.3gp3GPP Multimedia File
.asfAdvanced Systems Format File
.asxMicrosoft ASF Redirector File
.aviAudio Video Interleave File
.flvFlash Video File
.mkvMatroska Video File
.movApple QuickTime Movie
.mp4MPEG-4 Video File
.mpgMPEG Video File
.qtApple QuickTime Movie
.rmReal Media File
.swfFlash Movie
.vobDVD Video Object File
.wmvWindows Media Video File

Web Files

.aspActive Server Page
.cssCascading Style Sheet
.htmHypertext Markup Language File
.htmlHypertext Markup Language File
.jsJavaScript File
.jspJava Server Page
.phpHypertext Preprocessor File
.rssRich Site Summary
.xhtmlExtensible Hypertext Markup Language File

Font Files

.fntWindows Font File
.fonGeneric Font File
.otfOpenType Font
.ttfTrueType Font

Plugin Files

.8biPhotoshop Plug-in
.pluginMac OS X Plug-in
.xllExcel Add-In File

System Files

.cabWindows Cabinet File
.cplWindows Control Panel
.curWindows Cursor
.dmpWindows Memory Dump
.drvDevice Driver
.keySecurity Key
.lnkFile Shortcut
.sysWindows System File

Settings Files

.cfgConfiguration File
.iniWindows Initialization File
.prfOutlook Profile File

Executable Files

.appMac OS X Application
.batDOS Batch File
.cgiCommon Gateway Interface Script
.comDOS Command File
.exeWindows Executable File
.pifProgram Information File
.vbVBScript File
.wsWindows Script

Compressed Files

.7z7-Zip Compressed File
.debDebian Software Package
.gzGnu Zipped File
.pkgMac OS X Installer Package
.rarWinRAR Compressed Archive
.seaSelf-Extracting Archive
.sitStuffit Archive
.sitxStuffit X Archive
.zipZipped File
.zipxExtended Zip File

Encoded Files

.binMacbinary II Encoded File
.hqxBinHex 4.0 Encoded File
.mimMulti-Purpose Internet Mail Message
.uueUuencoded File

Developer Files

.cC/C++ Source Code File
.cppC++ Source Code File
.javaJava Source Code File
.plPerl Script

Backup Files

.bakBackup File
.bupBackup File
.ghoNorton Ghost Backup File
.oriOriginal File
.tmpTemporary File

Disk Files

.dmgMac OS X Disk Image
.isoDisc Image File
.toastToast Disc Image
.vcdVirtual CD

Game Files

.gamSaved Game File
.nesNintendo (NES) ROM File
.romN64 Game ROM File
.savSaved Game

Misc Files

.msiWindows Installer Package
.partPartially Downloaded File
.torrentBitTorrent File
.ypsYahoo! Messenger Data File

1 comment:

 1. 3d files වලට මේ ටිකත් එකතු කරන්න.

  .max - 3Ds max scene
  .ma - maya ASCII file
  .mb - maya binary file
  .obj - obj object file

  ReplyDelete