යතුරුපුවරුවෙන් සංකේත හදමු...

යතුරුපුවරුවෙන් ‘Alt’ key සහ තවත් key එකක් සමග මෙම විවිධ ආකාරයේ සංකේත සදාගතහැකියි. මේ තියෙන්නේ බහුලව භාවිතා වන සංකේත කිහිපයක්..

 • Alt + 0153..... ™... වෙළඳ සළකුණ
 • Alt + 0169.... ©.... ප්රකාශන හිමිකම සංකේතය
 • Alt + 0174..... ®... .ලියාපදිංචි කල වෙළඳ සළකුණ
 • Alt + 0176 ...° ........අංශකය සංකේතය
 • Alt + 0177 ...± ....ධන-හෝ-සෘණ සලකුණ
 • Alt + 0182 ...¶....... ඡේදය ලකුණ
 • Alt + 0190 ...¾...... භාග ගණන, තුන්-සතරවැනි
 • Alt + 0215.... ×..... ගුණ කිරීම සංඥා කරනවා
 • Alt + 0162... ¢...... ශතය සලකුණ
 • Alt + 0161..... ¡...... උඩු පැත්ත පාත් හඬනගා කරන ප්රකාශය කොටස
 • Alt + 0191..... ¿..... උඩු පැත්ත පාත් ප්රශ්න කරනවා ලකුණ
 • Alt + 1.......... ☺... සිනාමුසු මුහුණ
 • Alt + 2 ......... ☻... කළු සිනාමුසු මුහුණ
 • Alt + 15........ ☼... සූර්යයා
 • Alt + 12........ ♀.... ගැහැණු සලකුණ
 • Alt + 11....... ♂.... පිරිමි සලකුණ
 • Alt + 6......... ♠..... ඉස්කෝප්පය සලකුණ
 • Alt + 5.......... ♣.... Club ලකුණ
 • Alt + 3.......... ♥.... හදවත
 • Alt + 4.......... ♦..... දියමන්තිය
 • Alt + 13........ ♪..... අටවැනි සලකුණ
 • Alt + 14........ ♫.... කදම්බය අටවෙනි සලකුණ
 • Alt + 8721.... ∑.... සමාකලනය (ස්වයං එකතුව)
 • Alt + 251...... √..... වර්ගමූලය සලකුණ
 • Alt + 8236..... ∞.... අපරිමිතතාව (අනන්තය)
 • Alt + 24........ ↑..... උඩු ඊතලය
 • Alt + 25........ ↓..... පහළට ඊතලය
 • Alt + 26........ →... දකුණු පැත්තට ඊතලය
 • Alt + 27........ ←... වමට ඊතලය
 • Alt + 18........ ↕..... උඩ/පහළ ඊතලය
 • Alt + 29........ ↔... වම් දකුණු ඊතලය

මෙවැනි සංකේත Start → All Programs → Accessories → System Tools → Character Map වෙත හෝ Start → Run ‘charmap’ වෙත ගොස්ද ඇතුලත් කරගත හැකියි.


7 comments:

 1. Thank you very much . . . its so important . . .!

  ReplyDelete
 2. තැන්කූ වේවා..

  ReplyDelete
 3. වැදගත්....
  ගොඩාක් ස්තූතියි...

  ReplyDelete
 4. තැන්කූ වේවා...!!! ♥ ☺

  ReplyDelete
 5. මාරයි මාත් කාලයක් හොයහොයා හිටියෙ(හැබැයි හෙව්වෙනම්"®" ලියාපදිංචි කල වෙළඳ සළකුණ ) නමුත් මෙතන ඕනවටත් වඩා තියනවා තැන්කූ තැන්කූ

  ReplyDelete
 6. ☺ ☻ ☺ ☻ ♪ ♫ ♪ ♫
  මරුනේ.

  ReplyDelete
 7. තැන්කූ වේවා...bro

  ReplyDelete