ආරක්ෂිතව පණිවිඩ යවන්න ක්‍රමයක්..

අපිට තව කාටහරි ආරක්ෂිතව පණිවිඩයක් යවන්න පුලුවන් විදියක් තමා මේක. මෙම ක්‍රමයෙන් අපට යවන පණිවිඩයට මුරපදයක් ලබාදීමෙන් තවත් ආරක්ෂිතයි . මොකද අපි මෙම මුරපදය අවශ්‍ය පුද්ගලයාට පමණක් ලබාදීමෙන් අපිට විශ්වාසයක් තියාගන්න පුලුවන් මෙම පණිවිඩය වෙන පුද්ගලයෙකු දැක්කත් කියවන්න බෑ කියලා :-).
මෙහිදී අපගේ පණිවිඩය Encrypt කරලා තමා යවන්නේ නැවත අපට මෙම පණිවිඩය Decrypt කර කියවගන්න පුලුවන්.
ඒ වගේම මෙතනදී අපගේ පණිවිඩය Encrypt කලාම ලැබෙන Message Output එක අපට අවශ්‍ය පුද්ගලයාට සාමාන්‍ය පරිදි (mail) යැවිය හැකියි.
තවත් වාසියක් තමා මෙම පණිවිඩයට කල් ඉකුත්වීමේ වේලාවක්ද ලබාදිය හැකියි.

1 comment:

  1. එල එල !
    මේක සිංහල යුනිකෝඩ් වලටත් හොඳින් වැඩ කරනවා.

    ReplyDelete