නොමිලේ ලබාදෙන සොෆ්ට්වෙයාර්ස්


My Lockbox
මේ සොෆ්ට්වෙයාර් එක
 • File & Folder protector
 • Folder Lock
වෙනුවට භාවිතා කල හැකියි.

Features and benefits

 • Very easy in use
 • Almost any folder on your computer can be password protected
 • Instant protection - no file scrambling or moving to another place
 • Lockbox folder is inaccessible even by the system administrators
 • Lockbox folder is inaccessible both locally and remotely.
 • Lockbox folder can be protected in Windows safe mode
 • Windows XP x64 support
 • Hotkeys support - you can popup Control Panel with a simple keystroke.
 • Skinned user interface
 • Freeware2 comments:

 1. හොඳයි.හැබැයි පොඩි ප්‍රශ්නයකට තියෙන්නේ Lock කරපු Folder එක තියන තැන දන්නවානම් ඊට කලින් ඇති Folder එකක් rename කිරීමෙන් ලොක්කරපු Folder එක පාස්වර්ඩ් නැතුවම unlock වීමයි.

  ReplyDelete
 2. මමත් දාගත්තා....

  @ Thanuja
  ඊට කලින් ඇති Folder එකක් කිව්වේ...??

  ReplyDelete