ඔයාගේ විස්තර ඔයාම බලාගන්න......

මේ තියෙන්නේ ඔයගොල්ලො අන්තර්ජන්ජාලේ තොරතුරු දැනගන්න පුලුවන් වෙබ් සයිට් එකක් ඔබගේ නම තිබෙන වෙනත් පුද්ගලයන්ගේ විස්තරද ඇතුලුව....


2 comments:

  1. එක මරැ, මාත් බැලුව මගේ නම තියන එවුන් එන්නවද කියලා වාසනාවට එකේ නැහැ

    ReplyDelete
  2. මාත් බැලුව. පුදුමයි එකෙක්වත් නැහැ.

    ReplyDelete