බාගන්න දැන් Microsoft Security Essentials Finalමෙන්න Microsoftලාගෙන් Microsoft Security Essentials Suite එක දැන් බාගන්න පුලුවන්. (වින්ඩෝස් XP SP2 SP3 , Vista , Windows7).

මේ තියෙන්නේ මෙය install කරගැනීම සදහා තිබිය යුතු අවම සුදුසුකම්

* Operating System: Windows XP (Service Pack 2 or Service Pack 3); Windows Vista; Windows 7 (RC or RTM)

* වින්ඩෝස් XP සදහා :
# CPU with clock speed of 500 MHz or higher
# Memory: 1 GB RAM or higher

* For Windows Vista and Windows 7, a Personal Computer with a:
# CPU with clock speed of 1.0 GHz or higher
# Memory: 1 GB RAM or higher
# VGA (Display): 800 x 600 or higher
# Storage: 140 MB of available hard-disk space
# An Internet connection is required for installation and to download the latest virus and spyware definitions for Microsoft Security Essentials.

* වෙබ් බ්‍රවුසරය:
# Windows Internet Explorer 6.0 or later
# Mozilla Firefox 2.0 or later

මේ තියෙන්නේ ඩිරෙක්ට් ලින්ක් එක බාගන්න

No comments:

Post a Comment