අන්තර්ජාලයේ පුස්තකාලය

මේ පුස්තකාලය පොත් තියෙන එකක් නම් නෙමෙයි. අපිට අපේ පරිගණකයේ වැඩකරන ස්මහර ප්රොසෙස් මොනවද ඒවායේ විස්තර මොනවද කියලා අපට බලාග්න්න පුලුවන්. අපි ටාස්ක් මැනේජර් අරගෙන එහි ප්රොසෙස් තියෙනවානම් සැක සහිත වයිරස් එකක් නම් අපිට මේ ගැන සොයා බලන්න පුලුවන්. හැබැයි මේ පුස්තකාලයේ හැම ප්රොසෙස් එකකම විස්තර නැහැ. අපිට අපි සොය ගත්ත ප්රොසෙස් එකක විස්තර මේකට දෙන්න පුලුවන්.No comments:

Post a Comment