නව ලොවක අරුණළු...


ජපානය ලෝකයේ දියුණුම රටක් වේ. එය ජපන් ජාතිකයා සිය ආධායාත්මය සහ දිවි පැවැත්ම තුල ඇතිකරගත් වර්ධනයේ ප්රථිපලයකි. එයට මූලික වූ ප්රධාන කරුනක් වන්නේ 5-එස් සංකල්පයයි. ජපනුන්ට උපතින් උරුම වූ කඩිසර බව මෙතුලින් මනාව ඔප මට්ටම් වී ඇත.

ජපන් භාෂාවේ වචන 5ක් එකතු වී 5-එස් සංකල්පය බිහි වී ඇත.

1. SEIRI වෙන් කිරීම

2. SEITON පිළිවෙල කිරීම

3. SEISO පිරිසිදු කිරීම

4. SEIKETSU ක්රමවත් බව

5. SHITSUKE විනයානුකූල අධ්යනය


SEIRI

Clearing up

SORT

සසැදීම

SEITON

Organizing

SET

සැකසීම

SEISO

Cleaning

SHINE

සුපිරිසිදුබව

SEIKETSU

Standardising

STANDARDISE

සංවිධිතබව

SHITSUKE

Training & Disciplining

SUSTAIN

සහභාගිත්වය

1 comment:

  1. දැන් මේ සංකල්පය ජපානයවත් පිළිගන්නෙ නැහැ නේද?

    ReplyDelete