පෝටබල් ලෝකයෙන්- මැක් පොඩ්ඩා

මෙම මෙහෙයුම් පද්ධතිය මම කලින් වතාවක් ඉදිරිපත්කල උබුන්ටු මෙහෙයුම් පද්ධතියට තරම්ම නම් දියුණු නැහැ. පෝටබල් උබුන්ටු වලට ගිගාබයිට් 1.8 ක් පමන අවශ්ය වුනාට මේ මැකින්ටොෂ් පොඩ්ඩාට නම් අවශ්ය වන්නේ මෙගාබයිට් 40ටත් වඩා අඩුගානක්. මේක කලින් ඉදිරිපත් කල උබුන්ටු වගේ සිප් ෆයිල් එක එක්ස්ට්රෑක්ට් කරලා රන් කරන්න බැහැ. ඒ නිසා මම හිතුවා එම ක්රමය මෙසේ ඉදිරිපත් කරන්න..

Mini vMac ඕපන් කරලා hfs24M.DSK එක drag & drop රන්න Mini vMac

ඊට පස්සේ අනිත් ඉමේජ් ෆයිල් ටිකත්(install1, instal2, Tidbits, printing, fonts) drag & drop කරන්න Mini vMac

ඔන්න දැන් මේ පොඩ්ඩාගේ වැඩ් බැලුවහැකියි

http://www.4shared.com/file/103894953/77f847f5/PortableMac.html

No comments:

Post a Comment