ෆයිල් කැඩීම සහ එකතු කිරීම


මම මේ ක්යන්න යන්නේ මෘදුකාංගයක් ගැනයි. මෙම මෘදුකාංගයෙන් අපිට ෆ්යිල් සමාන කොටස් කිහිපයකට කැඩිය හැකියි මේ අවස්ථාවෙදී අපට මුර පදයක ආරක්ෂාවත් යොදාගත හැකියි. නැවත අපිට අවශ්ය වූ විට ෆයිල් එක පෙර තිබූ තත්වයට පත් කරගත හැකියි මෙහිදී කලින් ෆයිල් එක කදනකොට ද්දපු මුර පදය අවශ්ය වෙනවා. මේ නිසා අපේ ෆයිල් වලට වැඩ් ආරක්ශාවක් අබාගන්න පුලුවන්.


මේ ගැන වැඩි විස්තර

http://www.jaist.ac.jp/~hoangle/filesj/

video : http://www.4shared.com/file/104669865/3be3cbc6/9_1928.html

No comments:

Post a Comment