කැමති පරිදි වෙනස් කරගන්න??


ෆයර්ෆොක්ස් භාවිතා කරනවානම් එහි ඇති ෂෝට් කට්ස් වෙනස් කරගන්න පුලුවන් ලේසි විදියක්...
ctrl+Enter, shift+Enter, ctrl+shift+Enter යන යෙදුම් අපට මෙහිදී කැමති පරිදි වෙනස් කරගත හැක. වැදි විස්තර මොකටද? මේක ඇඩොන්ස් එකක් ඉන්ස්ටෝල් කරලම බලන්න.

Download

No comments:

Post a Comment